Παραδοτέα

 

Φάσεις του προγράμματος 

Το NM4SAFETY περιλαμβάνει τέσσερεις φάσεις, με στόχο: 

  • Δημιουργία «επαγγελματικής εργαλειοθήκης» για τους συμμετέχοντες.
  • Ανάπτυξη ενός ειδικού προγράμματος για Προϊστάμενους Νοσηλευτές.
  • Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας 
  • Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης

Φάση 1: Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Δημιουργία και ανάπτυξη μιας επαγγελματικής εργαλειοθήκης η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν και να αξιολογήσουν τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην καθημερινή τους πρακτική.

Φάση 2: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ανάπτυξη του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης  για τους προϊστάμενους Νοσηλευτές για την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω συνδυασμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων (διαλέξεις ηλεκτρονικής μάθησης και ζωντανής διδασκαλίας), προόδου διαχείρισης και ηγεσίας.  Οι διαδικτυακές διαλέξεις θα επικεντρωθούν σε στρατηγικές και εργαλεία για την υποστήριξη της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της νοσοκομειακής περίθαλψης (στελέχωση και πόροι, καλές επαγγελματικές και διεπαγγελματικές σχέσεις, συνεργασία και επικοινωνία, αυτονομία νοσηλευτών και λογοδοσία, εργαλεία σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικές ηγετικής μεταμόρφωσης, μέθοδοι  να βελτιώσει τη διεπαγγελματική και επαγγελματική ομαδική εργασία και συνεργασία).

Φάση 3: Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας  που θα παρέχει στους Προϊστάμενους Νοσηλευτές  δωρεάν, πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης καθώς και πιστοποιητικό σήμα που θα επιβεβαιώνει τις γνώσεις τους.

Φάση 4: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης.