Στρατηγικές για την πρόληψη Ελλιπούς Νοσηλευτικής Φροντίδας (ΕΝΦ): Μια διεθνής ποιοτική μελέτη βασισμένη σε μια θετική προσέγγιση απόκλισης

Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά: 14 Οκτωβρίου 2020 στη διαδικτυακή βιβλιοθήκη Wiley: https://doi.org/10.1111/jonm.13176

Πληροφορίες χρηματοδότησης:

Αυτή η μελέτη χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NM4SAFETY – KA203 – Στρατηγικές για εταιρικές σχέσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη είναι το πρώτο μέρος ενός μεγάλου προγράμματος που ονομάζεται Ενίσχυση γνώσεων και ικανοτήτων των Προϊσταμένων Νοσηλευτών για ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας (NM4SAFETY), συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων συνεργαζόμενων ιδρυμάτων (Κύπρος, Γερμανία, Ιταλία και Ελβετία), και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος νοσηλευτικής εργασίας ενισχύοντας τις γνώσεις και τις ικανότητες των Προϊσταμένων Νοσηλευτών σχετικά με τις παρεμβάσεις για την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης Ελλιπής Νοσηλευτικής Φροντίδας (ΕΝΦ).

Σκοπός

Ο προσδιορισμός στρατηγικών για την πρόληψη της Ελλιπούς Νοσηλευτικής Φροντίδας (ΕΝΦ), που μπορούν να εφαρμοστούν από τους προϊστάμενους νοσηλευτές σε καθημερινή βάση.

Τι είναι γνωστό

Μέχρι στιγμής έχουν καθοριστεί μόνο λίγες συστάσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη των προϊσταμένων νοσηλευτών στην πρόληψη της Ελλιπής Νοσηλευτικής Φροντίδας (ΕΝΦ). Ωστόσο, πολλές στρατηγικές εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση, υποδηλώνοντας ότι μια συγκεριμένη πρακτική ήδη εφαρμόζεται.

Μέθοδος

Μία διεθνής ποιοτική περιγραφική μελέτη βασισμένη στην προσέγγιση θετικής απόκλισης που διεξήχθη το 2019-2020, και κοινοποίηθηκε σύμφωνα με τα Ενοποιημένα Κριτήρια Αναφοράς Ποιοτικής Έρευνας. Συμμετείχε ένα δείγμα 35 προϊσταμένων νοσηλευτών που εργάζονται σε νοσοκομεία στην Κύπρο, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Η κωδικοποίηση έγινε από κάθε χώρα και πραγματοποιήθηκε μια θεματική ανάλυση σε διεθνές επίπεδο για τον εντοπισμό στρατηγικών και παρεμβάσεων που έχουν διαμορφωθεί για την πρόληψη της ΕΝΦ.

Αποτελέσματα

Οκτώ στρατηγικές και 22 παρεμβάσεις, κυρίως με προληπτικό σκοπό είναι σχεδιασμένες σε επίπεδο νοσοκομείου, επηρεάζοντας τόσο τις διαδικασίες όσο και τις διαρθρωτικές διαστάσεις, έχουν αναφερθεί ως αποτελεσματικές στην πρόληψη της ΕΝΦ.

Συμπεράσματα

Οι προϊστάμενοι Νοσηλευτές εμπλέκονται καθημερινά στην εφαρμογή στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση της ΕΝΦ σε επίπεδο νοσηλευτικής και νοσοκομειακού συστήματος, ενοποιημένα μεταξύ τους.

Εφαρμογή στη νοσηλευτική διοίκηση

Η πρόληψη της ΕΝΦ πρέπει να αποτελεί βασική αξία ολόκληρου του νοσοκομείου και όχι απλώς ένα νοσηλευτικό ζήτημα. Επομένως, απαιτούνται περίπλοκες παρεμβάσεις σε επίπεδο συστήματος.